fbpx

Verkoopsvoorwaarden Hotel & Restaurant

Hieronder volgen de “Algemene Verkoopsvoorwaarden” van hotel & restaurant Hostellerie Kemmelberg ****. Ze zijn geldig bij iedere transactie, hou hiermee rekening. Ze zijn zowel voor het hotel restaurant als de gast bindend.

Hostellerie Kemmelberg **** - Welkom!
Hostellerie Kemmelberg **** – Welkom!
 1. Hostellerie Kemmelberg” / “Hostellerie Mont Kemmel” zijn officiële uithangborden van Top Experiences Belgium BV, ook afgekort als “TEB”.
 2. Het Nationaal Identificatienummer van TEB is BE 0849.843.526 .
 3. Alle betalingen dienen te gebeuren op KBC bankrekeningnummer BE30 7380 3716 9311.
 4. Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres hieronder aangegeven.
 5. We wijzen de gast op het retentierecht dat TEB als hotelier krachtens de Belgische wetgeving (artikel 1612 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek°) heeft: TEB heeft een retentierecht op de goederen van de reiziger; TEB mag beletten dat de gast/reiziger ze buiten het hotel neemt zolang zijn schuldvordering niet betaald is.
 6. Als betaalmiddelen worden aanvaard: cash met een wettelijk maximum van 3.000€, Maestro, de kredietkaarten van AMEX, MasterCard/VISA en ecocheques & consumptiecheques van Monizze, Sodexo en Edenred. Betalingen in RES worden enkel aanvaard conform de afspraken gepubliceerd op hun officiële webstek www.res.be .
 7. Bij niet betaling van een factuur wordt er voor iedere aangevangen maand een intrest aangerekend van 1%. Op jaarbasis komt dit dus neer op 12%. Er wordt ook altijd een kost van 15 EUR per aanmaning aangerekend.
 8. Enkel de rechtbanken van Ieper zijn bevoegd.
 9. Alle correspondentie betreffende facturen, creditnota’s, zakelijke geschillen, enz. dienen gevoerd te worden via Top Experiences Belgium BV,  Kemmelbergweg 34, B-8950 Kemmel.
 10. Iedereen die zaken doet met TEB wordt verondersteld kennis te hebben genomen van deze verkoopsvoorwaarden en ze ook integraal te aanvaarden. Er worden in principe nooit afwijkingen op deze verkoopsvoorwaarden toegestaan. De verkoopsvoorwaarden zijn ten alle tijde te raadplegen op de officiële webstek www.montkemmel.com .
 11. Indien er wordt geboekt door een groep voor een maaltijd in het restaurant, dan dient er steeds een voorschot te worden betaald van 30%. Deze dient binnen de 7 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging te worden betaald. Indien dit bedrag niet op tijd wordt betaald kan het management van het hotel beslissen de reservatie te annuleren. In dergelijk geval dient geen enkele schadevergoeding te worden betaald door TEB.
 12. Iedere boeking voor het hotel vanaf 3 kamers wordt aanzien als een groepsboeking. Hierop zijn speciale annulatievoorwaarden van toepassing. Tot 3 maanden voor incheckdatum is een groepsboeking gratis annuleerbaar. Voor minder dan drie maanden zijn de annulatiekosten als volgt bepaald:
  • <= 14 dagen: 100.00 % van het reservatiebedrag te betalen
  • Tussen 15 en 31 Dag(en): 50.00 % van het reservatiebedrag te betalen
  • Tussen 31 en 42 Dag(en): 33.00 % van het reservatiebedrag te betalen
  • Tussen 6 – 12 weken: 20.00 EUR/kamer/nacht te betalen Het reservatiebedrag bestaat uit de kamerprijs, de toeristentaks, de eventueel gereserveerde maaltijden en extra’s.
 13. Bij groepsreservaties wordt steeds een voorschot van 30% gevraagd. Deze dient binnen de 7 dagen na ontvangst van de betalingsuitnodiging te worden betaald. Indien dit bedrag niet op tijd wordt betaald kan het management van het hotel beslissen de reservatie te annuleren. In dergelijk geval dient geen enkele schadevergoeding te worden betaald door TEB. 
 14. Iedere niet-groepsreservatie van een kamer is gratis opzegbaar tot 15 dagen voor incheckdatum. Na deze datum dient het volledige bedrag voor de reservatie te worden betaald. Dit bedrag bestaat uit de kamerprijs, de toeristentaks, de eventueel gereserveerde maaltijden en extra’s.
 15. Annulaties en wijzigingen in een reservatie dienen steeds schriftelijk te gebeuren. Telefonische wijzigingen hieromtrent worden nooit aanvaard om misverstanden te vermijden.
 16. Het is aan de gast om zich terdege te laten verzekeren tegen de financiële gevolgen van een gebeurlijke annulatie. Indien de gast geen financiële gevolgen wil dragen van ziekte, overlijdens, enzovoort dient zij voor de afreis hiertoe desgevallend een goede bijkomende annulatieverzekering af te sluiten. TEB dient op geen enkele manier de financiële gevolgen van dergelijke voorvallen te dragen.
 17. Bij het niet opdagen van een gast (“no show”) wordt een extra administratieve kost aangerekend van 50 €/kamer.
 18. Bij het niet opdagen van een gast (“no show”) in het restaurant wordt een kost aangerekend van 25 €/gast. Deze dient als forfaitaire compensatie van de schade (het inkomstenverlies, voedselverspilling, onnodig oproepen van personeel, enzovoort). Deze kost is contant betaalbaar.
 19. Indien een gast zijn/haar ware identiteit probeert te verhullen om aldus betaling van deze schadevergoeding te ontwijken, te vertragen, proberen onmogelijk te maken, enz. dan is TEB gemachtigd om alle bijkomende kosten om deze identiteit te achterhalen en/of de kost alsnog inbaar te maken (bijvoorbeeld door inschakelen van gerechtelijke instanties, advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, enz.) ook door te rekenen aan de gast.
 20. Indien TEB een schriftelijk gemaakte reservatie niet nakomt betaalt zij ook forfaitair 25€/gast (tenzij het hier gaat over een geval van kennelijke overmacht). Er wordt dus een eerlijke wederkerigheidsprincipe tussen consument en leverancier gehanteerd.
 21. Check-in in een kamer kan vanaf 16h tot uiterlijk 23h, tenzij anders expliciet schriftelijk overeen gekomen. Bij vervroegde of verlate check-ins kunnen extra kosten worden in rekening gebracht (vanwege organisatorische implicaties die dit met zich mee brengen). 
 22. Check-out van een kamer kan vanaf 7h tot uiterlijk 11h, tenzij anders expliciet schriftelijk overeen gekomen. Bij vervroegde of verlate check-outs kunnen extra kosten worden in rekening gebracht (vanwege organisatorische implicaties die dit met zich mee brengen). 
 23. Tijdens het verblijf kan het hotel (TEB) beslissen om een tussentijdse rekening op te maken. Op simpele vraag dient deze tussentijdse rekening onmiddellijk te worden voldaan.
 24. Het hotel/restaurant vraagt aan iedere restaurant- en hotelgast, en haar eventuele genodigden, om ten alle tijde respectvol om te gaan met de medegasten, het management, het personeel, de kamer en alle ter beschikking gestelde materialen. Indien hiertegen wordt gezondigd kan het management van het hotel onmiddellijk een einde stellen aan het verblijf. Dit gebeurt door een mondelinge kennisgeving. De gast dient in zo’n geval het volledige verblijf onmiddellijk te betalen. Dergelijke gevallen worden behandeld als een laattijdige annulatie door de gast.
 25. De rust dient ten allen tijde te worden gegarandeerd. Instructies gegeven door het hotel/restaurantpersoneel terzake dient nauwgezet te worden opgevolgd. Om de nachtrust van de overige hotelgasten te garanderen hanteert de bar strikte openingsuren. In principe sluit de bar op gewone dagen omstreeks 23u en in weekends (vrijdag- en zaterdagavond) om 24u.
 26. Indien er een diefstal wordt geconstateerd wordt sowieso de politie hierover ingelicht. Naast gerechtelijke vervolging wordt een administratieve kost van 250 EUR in rekening gebracht. Deze wordt onmiddellijk op de eindfactuur vermeld. Het meenemen van voorziene literatuur (bijv. in de lobby, de kamers, enz.), zeep- en lotionflacons, handdoeken in de publieke toiletten en deze voorzien voor de honden, enz. wordt aanzien als diefstal en als dusdanig behandeld.
 27. De klant en de contractant zijn hoofdelijk en solidair aansprakelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke vorm van schade veroorzaakt aan personen, aan het gebouw, aan meubelen of de uitrusting van het hotel alsook de voor het publiek toegankelijke plaatsen. De schade dient onmiddellijk te worden vergoed (en wordt dan ook direct op de hotel- of restaurantfactuur toegevoegd). Indien U iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt U dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend.
 28. De persoon die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor TEB en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.
 29. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de kamer kunnen aanvullende (schoonmaak-, verluchting-, opmaak-) kosten worden aangerekend.
 30. Alle verkochte goederen blijven integraal eigendom van TEB tot volledige betaling van de factuur waarop deze goederen staan vermeld.
 31. Wanneer in een review op internet, de geschreven pers, op TV, enzovoort… informatie over het hotel/restaurant of diens aangestelden / personeel wordt gegeven, dan heeft het hotel altijd een “recht op antwoord”. Indien de verdediging van de belangen van TEB dit vereisen mag de identiteit van de gast, diens gedrag en omstandigheden van diens verblijf en/of dispuut worden bekend gemaakt. Er wordt expliciet overeengekomen dat TEB hiervoor geen verdere toestemming dient te bekomen van de gast.
 32. Het is de gast ten strengste verboden om aan de personeelsleden van TEB inidividuele fooien (of andere compensaties) te geven teneinde gratis dingen te bekomen die normalerwijze via de hotelfactuur zouden dienen te worden betaald. Fooien worden in principe enkel afgegeven aan de receptie die het dan op haar beurt in zijn totaliteit ter beschikking stelt van ALLE TEB-medewerkers (kamermeisjes, kelners, keukenchefs, managers).
 33. De verantwoordelijkheid inzake in bewaring gegeven zaken wordt geregeld door de artikelen 1952 tot 1954quater van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. De klant wordt expliciet gevraagd om gebruik te maken van de safe die in zijn kamer voorhanden is.
 34. Huisdieren zijn toegelaten op de kamers en in de lobby. Ze zijn verboden in de ruimtes waar voeding wordt bereid of opgediend. Het gazon mag niet worden gebruikt om de huisdieren hun gevoeg te laten doen. Per vastgestelde inbreuk dient 50€ te worden betaald.
 35. De parking wordt “as is” ter beschikking gesteld van de gasten. TEB is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen (bijv. bomen die omver vallen, takken die afwaaien, enzovoort). De gasten dienen zich te gedragen alsof ze op de openbare weg zouden zijn.
 36. Het hotel/restaurant gebruikt diverse elektronische apparaten om de veiligheid van hun gasten en de goederen te verzekeren. Iedere gast stemt er sowieso mee in dat hij/zij wordt in de gaten gehouden door onder andere camera’s. Conform de wetgeving ter zake wordt alle beeldmateriaal automatisch verwijderd na 31 dagen.
 37. Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het hotel bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een TEB-publicatie en/of voor weergave op de website van Top Experiences Belgium BV, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.
 38. Alle kamers en alle publieke ruimtes zijn absoluut rookvrij. Het is dus absoluut verboden te roken in de kamers, badkamers en privé of publieke toiletten. Het onterecht laten afgaan van het brandalarm leidt onmiddellijk en zonder verhaal tot een boete van 250 EUR. Indien er wordt geconstateerd dat er – tegen alle hotelregels in – toch werd gerookt zal een bijkomende schoonmaakkost van 150 EUR worden aangerekend.
 39. Indien er verschillende interpretaties zouden mogelijk zijn door de vertalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden blijft de Nederlandstalige versie de enige correcte.
 40. Indien een gast een badkuip, lavabo, enz. laat overlopen dan zal TEB de aangerichte schade steeds, zonder verder verhaal door de gast, onmiddellijk na de vaststelling van het feit kunnen doorrekenen aan de gast en dit met een minimale kost van 500 EUR. Na opmaak van het schadebestek kan eventueel de meerkost van de schade ook nog worden doorgerekend.
 41. De gast geeft expliciet toestemming aan TEB om alle schadevergoedingen, reservatiekosten, annulatiekosten, enz. beschreven in deze verkoopsvoorwaarden onmiddellijk en onherroepelijk af te houden via de door de gast bij de reservatie en/of check-in opgegeven kredietkaart(en). Hiervoor is geen verdere handtekening van de gast vereist.
 42. De gast dient de openingstijden van het restaurant (12-15h 30, 19-22h 30) te respecteren. Indien de gast niet op tijd effectief aan tafel gaat kan de directie beslissen om een of meerdere van het voorziene aantal gangen te schrappen teneinde de normale werktijden van diens medewerkers te garanderen. TEB is hier geen vergoeding voor verschuldigd en de klant dient de gereserveerde menu’s in zijn totaliteit te betalen. Indien de gast er voor zorgt dat de normale eindtijden niet kunnen gerespecteerd worden dient een bijkomende vergoeding van 50 EUR per aangevangen extra uur en per werknemer (keuken- en zaalpersoneel) te worden betaald. 

Tot zover de “Algemene Verkoopsvoorwaarden” van Hostellerie Kemmelberg ****.

(°) Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorrecht_van_de_hotelhouder
(°°) Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Hotelbewaargeving

Welkom - Welcome - Bienvenu

Bevestig dit als u onze tracking cookies accepteert. U kunt de tracking ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder gegevens naar services van derden te sturen.